STORY

item Director Title Institution Award
STORY YINGQI CAO OLD MONEY BEIJING FILM ACADEMY 2
STORY JIWEI GONG IN SUNLIGHT OR IN SHADOW BEIJING FILM ACADEMY 3
STORY WANLI YANG MALICIOUS BEIJING FILM ACADEMY 1
STORY YIYU WANG SWIMMING HOME BEIJING FILM ACADEMY MEIHODO GRAND PRIZE
STORY CHENYANG YANG ,SHIYUAN HUANG , CHEN TANG FETTERS OF FATHER AND SON NANJING UNIVERSITY OF THE ARTS 3
STORY CHENJIAN HAO ,  JIEBAO HOU THE FLAME FOAL XI AN ACADEMY OF FINE ARTS 3
STORY KENTARO SHIMA MENS PARADISE NIHON UNIVERSITY COLLEGE OF ART 2

DOCUMENTARY

item Director Title Institution Award
DOCUMENTARY ZONGXUAN LI LIGHT SHADOW JUVENILE LU XUN ACADEMY OF FINE ARTS 3
DOCUMENTARY MENGLU JIANG, BOWEN ZHU, QI WU VELLEY IN THE OCEAN NANJING UNIVERSITY OF THE ARTS 2
DOCUMENTARY QI ZHANG AIMU COMMUNICATION UNIVERSITY OF ZHEJIANG 1
DOCUMENTARY XUEFEI BAO MIST COMMUNICATION UNIVERSITY OF ZHEJIANG 3
DOCUMENTARY LIDONG CAO ,  ERQING CHEN WOMAN OF CHINA COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA 2
DOCUMENTARY NAGISA SATO TOWN CINEMA TOKYO POLYTECHNIC UNIVERSITY 3

EXPERIMENTAL

item Director Title Institution Award
EXPERIMENTAL YUXUAN FU, TIANYU MA HUIZHOU BEIJING FILM ACADEMY 2
EXPERIMENTAL HONGYUAN LI SAND BEIJING FILM ACADEMY 3
EXPERIMENTAL WENHUI GUO MILE XI AN ACADEMY OF FINE ARTS 3
EXPERIMENTAL XINCHANG LIN RELIFE CENTRAL ACADEMY OF ARTS 2
EXPERIMENTAL GUOHAN HU 41 CENTRAL ACADEMY OF DRAMA 1
EXPERIMENTAL WEN JIANG PARANOIA TOKYO UNIVERSITY OF THE ARTS 3

ANIMATION

item Director Title Institution Award
ANIMATION DONG YE ONE TRIP ACADEMY OF ARTS & DESIGN IN TSINGHUA UVIVERSITY 3
ANIMATION TIANYI LAI EVOLUTION COMMUNICATION UNIVERSITY OF ZHEJIANG 3
ANIMATION ZIHAO GUO , YU WANG ,SIXU CHENG ,ZHITAO CHEN , YADING XU AHKUS COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA 3
ANIMATION YUCHEN HU ,CHUNYI LAN ,ZIHAO,LI HAO ZOU KARMA COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA 2
ANIMATION JUEYANG ZHANG Cat City CHINA ACADEMY OF ARTS 1
ANIMATION GAOXIANG LIU ROPE TRICKS CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS 2

PHOTOGRAPHY

item Director Title Institution Award
PHOTOGRAPHY HUAN WU TEXTURE OF LIFE BEIJING INSTITUTE OF GRAPHIC COMMUNICATION 3
PHOTOGRAPHY TIANLONG WANG SHANHAIGUAN SHIPYARD HEBEI UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 2
PHOTOGRAPHY YAN HE HEAVEN AND HELL LU XUN ACADEMY OF FINE ARTS 3
PHOTOGRAPHY BAOER REN CITY IN COLORS COMMUNICATION UNIVERSITY OF ZHEJIANG 2
PHOTOGRAPHY YANCI LI STORY OF SPACE CHINA ACADEMY OF ARTS 1
PHOTOGRAPHY HATA ARISA WATER,TREE,BRANCH ASIA UNIVERSITY 3